Dankina Gulzhan Rashitovna

Dankina Gulzhan Rashitovna

Lecturer


E-mail: Education

Bachelor's degree in the specialty 050116 - "Geography", KSU named after Sh.UalikhanovMaster of Natural Sciences in the specialty 6N060800 - "Ecology", KSU named after Sh.Ualikhanov

Main courses taught

Geographical disciplines

The topic of the master's thesis

Ecological condition of agricultural lands of Akmola region


Scientific direction

Geoecology


Brief summary of scientific and social activities

Work as a member of the jury and commissions at scientific conferences, seminars and various subject competitions, contests, Olympiads, competitions of scientific projects among students and teachers of secondary schools of the city, regional level.


Grants

«Comprehensive assessment of the current ecological state of forests, biodiversity, the economic value of terrestrial ecosystems and analysis of the state and mapping of the soil cover of the State National Natural Park "Burabai". 2018gg (contract No. 8, September 3, 2018) researcher.


The main scientific publications for the last 5 years 2017-2022 (provide the URL of the web page on the original website of the journal where the publication is located on the Internet, or its Digital Object Identifier (DOI)).

«Агробионов» препаратын енгізген кезіндегі кәдімгі қара топырақтың микрофлорасы, қоректену элементтерімен қамтамасыз етілуі және жаздық бидайдың өнімділігі. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы, биология ғылымдары сериясы №4(133) 2020.

Кәдімгі қара топырақтың сулы-физикалық құрылымына күл шлактан және техникалық көміртегінен жасалған прапартатты енгізу мөлшерін агроэкологиялық бағалау. «Қазақстан ғылымының жаңалықтары» ғылыми-техникалық журнал, ISSN 1560-5655. №2(144), Алматы қ ,2020ж. 210-219 б.

Ақмола облысындағы шағын қалалар тұрғындарының көші-қоны. Вестник Карагандинского университета. Серия «Биология. Медицина. География.». № 3(87)/2017. Караганда, 2017, С.91-95. ISSN 2518-7201.

Проблема организации самостоятельной работы студентов в современном ВУЗе Innovation and Entrepreneurship: Collection of scientific articles. - Ajax Publishing, Montreal, Canada, 2020. - 208 p

Реализация компетентностного подхода в организации самостоятельной работы студентов. Материалы Международной научно- практической конференции «Валихановские чтения – 22», Кокшетау,2018

Современные информационные технологии в учебном процессе Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, т.ғ.д. , проф. Қадыржан Қабиденұлы Әбуевтің 80 жылдық мерейтойы және университетте тарих мамандығының қалыптасуына арналған «ОТАН ТАРИХЫНЫҢ ДЕРЕКТАНУ МЕН ТАРИХНАМАСЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференциясының материалдары. 18 Қаңтар 2019ж. Көкшетау. Стр 437-441

Күл шлактан, нанокөміртектен жасалған препараттың және минералды тыңайтқыштардың жаздық бидайдың өсу тығыздығы мен фитоценоздардың түр құрамына әсері. «Экология, топырақтану және егіншіліктің заманауи жетістіктері» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Көкшетау, 2019. 434-441 б.

Солтүстік Қазақстанның кәдімгі қара топырағында Агробионов препараты мен минералды тыңайтқыштарды қолдануды экологиялық-агрохимиялық бағалау Шоқан Уәлихановтың 185 жылдығына арналған «Шоқан оқулары - 24» атты халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары жинағы, Қазақстан, Көкшетау, 2020. Т.2. 573-579б.

Организация самостоятельной работы студентов в вузе в процессе дистанционного обучения. Шоқан Уәлихановтың 185 жылдығына арналған «Шоқан оқулары - 24» атты халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференция материалдары жинағы, Қазақстан, Көкшетау, 2020. Т.1. 141-145б.