Assarov Murat

Assarov Murat

lecturer


E-mail: Education

Kyzylorda Pedagogical Institute named after Kokyt Ata

Main courses taught

Pedagogy

Publications


1.Проблемы подготовки научно-педагогических кадров магистерской программе. ISSN 1812-7339, импакт-фактор РИНЦ -0,630, Академия естествознания. Научный журнал „Фундаментальные исследования“ г.Москва, №3,2016г.17-18.03.2016г.

2.Ы.Алтынсаринның діни көзқарасы. Шоқан тағлымы-21, Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Көкшетау, 27-28.04.2017ж.

3.Ы.Алтынсарин және Ислам діні. «Қазақстан тарихындағы исламның рухани тұлғалары» ғылыми-тәжірибелік конференция. Көкшетау, 28.04.2018ж. студенттер мен магистранттардың «Ғылым және жаңа ұрпақ - 2019» атты

4.Білімге деген иман оқушылардың психикалық күйі. ХІV-ші ЖОО аралық ғылыми конференциясы. -Астана, 19-20.04.2019 ж.