Orazbayeva Kuldarkhan

Orazbayeva Kuldarkhan

Associate Professor


E-mail: Education

NAO KU im. Sh. Ualikhanov, Master's Degree, Kh.A.Yasaui MKTU. Doctoral studies, KAZNPU them. abaya

Main courses taught

higher education pedagogy,Methods of teaching pedagogical disciplines inuniversities, Methods and methods of psychological andpedagogical research, Cultural-historical and activityapproach in psychology and education,Psychology of personality typology,Fundamentals of scientific research,virtual psychology,Correctional pedagogy and psychology.

Additionalinformation


He deals with topical psychological and pedagogicalproblems related to modern society, including in thegeneral field of pedagogy and psychology. All theseissues are the development and improvement ofknowledge and science, professional and globalcompetencies in the training of future specialists who arecompetitive in the socio-economic labor market in thecontext of globalization. In addition, research at therequest of schoolchildren, teachers and people withdisabilities, educational psychologists on various issues oforganizing scientific research is carried out in thelaboratory of "pedagogical innovations" of the researchcenter established at the university.


Publications


 1. Жаhандану жағдайында болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру Монография. – Көкшетау. 2019.
 2. Әлеуметтік педагогика. Алматы. ҚазҰҚПУ жандағы Оқу – құралы РОӘК.ОӘБ – грифі. 06.12.2019. Хат.№1. -Көкшетау, РИО. 2020.144б. (РУМС).
 3. Коррекциялық педаогика. Оқу-құралы. Көкшетау, 2018.
 4. Porfessional competence of teachers in the age of globalization. International Journal of Environmental and Science Education (Turkey) Education. – 2016. -V. 11. –Iss. 9. (Scopus) - P. 2659-2672. SJR. 0,326. Статьи в МБЦ Scopus с h-index2, 2017-2020.
 5. «Scientific basis of social education science wirh the aid of the plants in a multicultural society and the various processes of globalization». 'Wulfenia' Journal. ISSN 1561-882X. 0,267. Vol 24, №1. Jan 2017 – P 127- 140. Austria.
 6. Exploring problems pertaining to global competence formation in future teachers. Жоба. Вестник НАН РК, ISSN 1991-3494, Number 375 (2018), 106- 115р.
 7. Жаhандану – болашақ педагогтардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруда ұлттық құндылықтардың алатын орны. Вестник КазНПУ Серия. Педагогические науки Алматы, - 2018. - №1(57) – С 50-54
 8. Болашақ педагог мамандардың жаһандану жағдайында кәсіби құзыреттілік бағыттарын қалыптастыру. Вестник «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» - Астана, - 2018. -№2/2 (56) - С.152-156.
 9. Болашақ педагогтардың жаһандық құзыреттілігін ұлттық құндылықтар негізінде қалыптастыру жүйесі. жоба Вестник им. С.Торайғырова ПГУ. Серия. Педагогические науки. Павлодар, - 2018. -№4 - С 297-303.
 10. Жаһандану жағдайында педагог мамандардың білім беру саласын заманға сәйкес жаңғырту негізі. Вестник КазНПУ Серия. Педагогические науки Алматы, - 2019. -№1 (61) – С 29-33.
 11. Болашақ колледж мұғалімдерінің жаһандану жағдайындағы кәсіби құзыреттілігін дамыту мәселелері. Вестник КазНПУ Серия. Педагогические науки Алматы, - 2019. -№2(62) – С 385-389.
 12. Психологтардың ғылыми еңбектеріндегі педагогтардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру тәсілдері Вестник «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» - 2020. -№3/2 (56) – С 230-234.
 13. ЖОО студенттерінің зерттеу құзыреттілін қалыптастырудың теориялық негіздері. Вестник КУ им.Ш. Уалиханова Серия. Педагогические науки. №1 (3) – 2021. -С 86-97.
 14. Оқушылардың суицидтік мінез-құлқының алдын алудағы әлеуметтік-педагог жұмысының ерекшеліктері ВЕСТНИК ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. №3(136)/2021 Серия Педагогика. Психология. Социология No 3(136)/2021
 15. Болашақ педагогтардың санасын жағымды ойлау негізінде қайта жаңғыртудың ғылыми-әдістемелік негіздері. ВЕСТНИК ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. №3(136)/2021 Серия Педагогика. Психология. Социология No 3(136)/2021
 16. Қазіргі кездегі адамзаттың мінез-құлқына киберкеңістіктің педагогикалық-психологиялық әсері. Вестник КУ им. Ш.Уалиханова №1/2022 серия Пед.науки
 17. Шығармашылық қабілеттерін дамыту арқылы жасөспірімдердің агрессивті мінез-құлықтың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері мен тенденциялары ВЕСТНИК. НАО КУ им. Ш.Уалиханова Пед.ғылымдар сериясы №3 (7) / 2022г.
 18. Formation of future teachers' professional competence in the conditions of globalization. Norwegian Journal of development of the International Science. ISSN 3453-9875. №16. - 2018 -P 37-43.
 19. Научно-теоретический анализ формирования глобальной компетентности педагога ХХІ века. VI Mеждународная научная конференция «Проблемы и перспективы развития образования» Пермь. апрель, 2015.9-13с.
 20. Psychological and Pedagogical Foundations of Teachers' Self-improvement in Conditions of Inclusive Education Anais da Academia Brasileira de Ciencias (2018) 90 (2): 2090-2102 (Annals of the Brazilian Academy of Sciences)Printed version ISSN 0001-3765
 21. Қазақтың ұлттық ойындары арқылы білім беру мекемелерінде дене тәрбиесін дамыту.Общая педагогика им. Ш.Уәлиханова КГУ «Шоқан оқулары- 21» 2том. – Көкшетау. -2018. - С 178-182.
 22. Мектепке дейінгі балалардың тілін дамытудың әдістері Общая педагогика . им. Ш.Уәлиханова КГУ «Шоқан оқулары-21» 2том. – Көкшетау. -2018. - С 173-177.
 23. Болашақ колледж мұғалімдерінің кəсіби құзіреттілігін қалыптастыру VII «Global science and innovations. МНП журнал Нур-Султан, Казахстан - 2019. -№2(3). – C 57-60
 24. Дарынды және талантты магистранттардың қажеттіліктерін ескеру мақсатында оқуды саралау стратегияларын енгізу туралы рефлексиялық есеп.VII «Global science and innovations 2019: central asia». ISSN 2664-2271. Нур-Султан. -2019. -№2(3). – C 456- 458
 25. Инновациялық технологиялардың оқу үдерісінде алатын орны және атқаратын қызметі.Общая педагогика. им. Ш.Уәлиханова КГУ «Шоқан оқулары-21» 2том. – Көкшетау. -2019. - С 173-177.
 26. Қазақстың ұлттық ойындары арқылы бала тәрбиесін дене-шынықтыру саласында дамытудың маңыздылығы ХҚТУ им. Х.А. Ясави «білім саласындағы рухани жаңғыру мәселелері» атты VII дәстүрлі ХҒТК. – 2019. -C 100-104.
 27. Жаһандану жағдайындағы цифрлық ұрпақтың педагогикалық-психологиялық мәселелері. Общая педагогика. им. Ш.Уәлиханова КГУ «Шоқан оқулары- 21» 2том. – Көкшетау. -2021. - С 141-144.
 28. Этнопедагогикалық құндылықтар арқылы студенттердің мәдени құзыреттілігін қалыптастыру. Общая педагогика. им. Ш.Уәлиханова КГУ «Шоқан оқулары-21» 2том. – Көкшетау. -2021. - С 144-147.
 29. ЖОО студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін дамыту. Общая педагогика. им. Ш.Уәлиханова КГУ «Шоқан оқулары-21» 2том. – Көкшетау. -2021. - С 147-150.
 30. Киберпсихологияның студенттердің мінез- құлқына әсері. Матер.ІVмеж.научно-прак.конфер. «Образование в ХХI веке» Москва. 28-29мая 2021г.
 31. Цифрлық технологияларды интеграциялау жағдайында болашақ педагогтарға білім беруде белсенділіктерін дамыту. Актюбинский рег.универ. им. А.Жубанова, г.Актобе. меж.научно-прак.конфер. «III Калюжный оқулары» 18.02.2022г.
 32. Шығармашылық қабілеттерін дамыту арқылы жасөспірімдердің агрессивті мінез-құлықтың алдын алу ерекшеліктері. Ш. Уәлиханов атындағы КУ 60 жылдығына арналған "Шоқан оқулары-26: Аймақпен өзара әрекеттесу мәнмәтініндегі Қазақстан ғылымының даму векторлары" атты ҒХПК материалдары 26.04.2022 ж. Баланың оқу іс-әрекетіндегі шығармашылық қабілеттерін дамыту. Учительский журнал. Пед.наука «Өрлеу» в действии инновации в образовании. №4 2022г.