Sugiralieva Gulsayra Kurmashevna

Sugiralieva Gulsayra Kurmashevna

Lecturer


E-mail: Education

Kazakh National Pedagogical University named after Abay (1993).

Main courses taught

Painting, Basics of Composition, Methodology for teaching art work at school, Drawing, Criteria-based assessment technologies

Awards

Honorary diploma from the Administration of Aqmola Region (2019); Honest medal for “Special merit” (2020)

Основные научные публикации

 1. «Композиция сабағында студенттер мен оқушылардың шығармашылық қабілетін, сөз қорын жан-жақты дамыту»; «Туризм. Бизнес. Өнер»: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары -Көкшетау,2010. – Б.193-197., 4 стр.
 2. «Портретті бейнелеуде көркем сөздің психологиялық әсері» Международной научно-практической конференции 2 том «Валихановские чтения-16» посвященной 50-летию КГУ им. Ш. Уалиханова., 27-29 апреля. Кокшетау, 2012 3 стр
 3. «Ш.Уәлихановтың көркем мұраларын оқыту негіздері»; Международной научно-практической конференции «Валихановские чтения-17»., 24-26 апреля., Кокшетау, 2013 2,5 стр.
 4. «Ш.Ш.Уәлихановтың суретшілік қабілетінің дамуына қоршаған орта мен тәрбиенің ықпалы»., Международной научно-практической конференции «Валихановские чтения-18» 25-26 апреля.,Кокшетау, 2014, 4,5 стр.
 5. «Ш.Уәлиханов еңбектеріндегі тәлім-тәрбие мәселелелері»., Международной научно-практической конференции «Валихановские чтения-19» 25-26 апреля, Кокшетау- 2015., 5 стр.
 6. «Роль живописи в психологии». Художественная терапия., /Американский журнал/ 2016, июнь.,5 стр.
 7. «Психология характера в работах казахского просветителя Абая Кунанбаева» Научный журнал «Содружество» 2016, часть-2, №5 /психологические науки 46 стр/, 3 стр.
 8. «Ш.Ш.Уәлихановтың ағартушылық пікір көзқарастары».,/ Международной научно-практической конференции «Валихановские чтения-20».,Кокшетау, 2016., 5 стр.
 9. «Компьютерная графика как средство формирования профессиональных навыков»., / Международной научно-практической конференции «Валихановские чтения-20»., Кокшетау, 2016., 4 стр.
 10. Сугиралиева Г.Қ. Дизайн мен өнердегі жаңашылдық атты III халқаралық ғылыми-практикалық конференцияның қатысушысы болып табылады, 19-20 қаңтар 2017, Сертификат №073404
 11. ISSN-333X ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ., Халықаралық ғылыми-көпшілік.,№4(61) 2018,127-130 стр «ТАРИХИ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КӨРКЕМ., БЕЙНЕСІН ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕНІҢ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ., РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ»
 12. ISSN 2073-333X ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ., Халықаралық ғылыми журнал.,№3/3., 233-239 «МҮМКІНШІЛІКТЕРІ ШЕКТЕУЛІ ОҚУШЫЛАРҒА БЕЙНЕЛЕУ., ӨНЕРІНІҢ ЫҚПАЛЫ ЖӘНЕ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҒАЛАУ».
 13. МАТЕРИАЛЫ международной научно-практической конференции «ШОҚАН ОҚУЛАРЫ - 24», посвящённой 185-летию Шокана Уалиханова «ӨНЕРТАНУ» секциясы Секция «ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ» Сугиралиев Д.Т., Сугиралиева Г.Қ., Кенжеғалиев «Т.С.Досмағамбетовтың Көкшетаудағы өнер туындыларының көркемдік ерекшеліктері» 351 Том 1 Кокшетау, 2020 УДК 94 (574) (063) ББК 63.3 (5 Каз.) Ш 77 Сугиралиев Д.Т., Сугиралиева Г.Қ., Кенжеғалиев
 14. «Шоқан мұрагерлерінің көркемөнер шығармашылығы» атты халықаралық онлайн конференция., Бейнелеу өнері, сызу және дизайн кафедрасының 35 жылдығына арналған, Көкшетау 2020 ж.
 15. VIII международной научно - практической конференции «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ ХХI века»
 16. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ., V ТОМ НҰР-СҰЛТАН – 2021., 52-56 стр. УДК (378.4) ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ»
 17. VIII Международной научно-практической конференции «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ ХХI века» ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ V ТОМ., НҰР-СҰЛТАН – 2021., 56-60 стр. УДК (378.4) ЖОО ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ БІЛІМ САЛАСЫНДАҒЫ РӨЛІ.
 18. МАТЕРИАЛЫ VI международной научно - практической конференции., «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ ХХI века»., СЕКЦИЯ 11. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ IV ТОМ., НУР-СУЛТАН – 2020., УДК 376., 120-125 стр., КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ Сугиралиева Г.Қ., Сугиралиев Д.Т., Ш.Уәлиханов атын ағы Көкшетау мемлекеттік университеті., Көкшетау, Қазақстан
 19. ISSN 2073-333X ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN «МҮМКІНШІЛІКТЕРІ ШЕКТЕУЛІ ОҚУШЫЛАРҒА БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНІҢ ЫҚПАЛЫ ЖӘНЕ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ МЕН ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҒАЛАУ» Международный научный журнал International science journal

20. ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ БІЛІМ САЛАСЫНДАҒЫ РӨЛІ VIII Международной научно- практической конференции НҰР-СҰЛТАН – 2021., 56-60 стр. УДК (378.4)

21. УДК 94 «ЖЕЛТОҚСАН КӨТЕРІЛІСІ ҰЛТЫМЫЗДЫҢ АР-НАМЫСЫ», «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2021: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» «ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ» © ОЮЛ в форме ассоциации, № 4(15). ДЕКАБРЬ 2021 СЕРИЯ, НУР-СУЛТАН – 2021 «Общенациональное движение «Бобек», 2021

 1. «Көрікті Бурабай баурайында» Арқа ажары газеті, Көкшетау, 2007 ж.
 2. «Көркем -сурет олимпиадасы» Арқа ажары газеті, Көкшетау, 2008 ж.