Yessenzholov Baurzhan Khairdenovich

Yessenzholov Baurzhan Khairdenovich

Assistant Professor


E-mail: Education

2002-2006. KSU named after Sh.Ualikhanov, history and geography;

2008-2010 Kokshe Academy, Master of Ecology;

2012-2014. KSU named after Sh.Ualikhanov, Master of Pedagogical Sciences in Geography;

2017-2020 KSU named after Sh.Ualikhanov, PhD 6D060800-Ecology.

Main courses taught

Cartography with the basics of topography, natural sciences, ecological cartography, global ecology, ecological tourism, integrated water resources management of the Republic of Kazakhstan and Central Asia and sustainable development.

Scientific direction

Agroecology, water quality


Brief summary of scientific and social activities

He takes an active part in the scientific and social life of the university, is the executor of several scientific projects, the author of several scientific articles in the field of geography and ecology, the patent holder, the head of students participating in subject Olympiads among university students majoring in geography.


Grants

Grant financing project of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan IRN: AP05131092 "Ecological and agrochemical assessment of the use of ash-slag and nanocarbon preparations for fertilizing chernozem for agricultural crops" (2018-2020), researcher.

The project of grant financing of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan "Zhas Galym-2022-2024 " IRN: AP13268760 "Adaptation of aquatic ecosystems of Northern Kazakhstan to climate change and ensuring water safety"

Main scientific publications

  • «Түрлі факторларға байланысты тұрмыстық қалдықтардың морфологиялық құрамындағы ерекшеліктер» // Весник КазНУ, Алматы 2011 №3(32);
  • «Ақмола облысы топырақтарының физикалық-химиялық көрсеткіштеріне экологиялық баға беру» // «Университет, қоғам, инновациялық даму: тәжірибе және болашағы» халықаралық ғылыми-әжірибелік конференция материалдары Көкшетау 2012;
  • «Ақмола облысы аумағындағы шағын қалалар типологиясы» // «Шоқан тағылымы – 18» халықаралық ғылыми-әжірибелік конференция материалдары Көкшетау 2014;
  • Ақмола облысындағы шағын қалалар тұрғындарының көші-қоны Весник КарГУ, Караганда 2017 №3(87).
  • Кәдімгі қара топырақтың сулы-физикалық қасиеттеріне «Агробионов» көміртекті препаратын енгізу мөлшерін агроэкологиялық бағалау «Қазақстан ғылымының жаңалықтары» журнал, Алматы қ. №2(144), 2020;
  • Ecological Rationing of Doses of a Multicomponent Carbon-Containing Preparation through Heavy Metal Content and Soil Microbiological Activity, Periódico Tchê Química. ISSN 2179-0302. (2020); vol.17 (n34) scopus.
  • Монография «Эколого-агрохимическая оценка применения препаратов из золошлаков и наноуглерода для удобрения черноземных почв под сельскохозяйственные культуры» Көкшетау 2020ж.
  • Патент № 4576 «Жаздық бидай тұқымдарын себу алдындағы өңдеу тәсілі» 2019ж.
  • «Агробионов» препаратын енгізген кезіндегі кәдімгі қара топырақтың микрофлорасы, қоректену элементтерімен қамтамасыз етілуі және жаздық бидайдың өнімділігі, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы, биология ғылымдары сериясы №4(133) 2020