Bakytzhanova Alfiya Nurlanovna

Bakytzhanova Alfiya Nurlanovna

Assistant Lecturer


E-mail: Education

Sh.Ualikhanov Kokshetau University

Main courses taught

Chemistry, General Chemistry, Physical Colloidal Chemistry, Technical Microbiology, Food Biotechnology

Academic degree


Master of Pedagogical Sciences


Scientific direction


Development of scientific foundations for the directed synthesis of new multifunctional compounds and the study of their physico-chemical properties


Main scientific publications for the last 5 years 2017-2022


  1. Симметриялы емес фосфорлы қышқыл эфирлерін және олардың туындыларын синтездеу печатные «ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫҢ ЗАМАНАУИ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ» атты ҚР ҰҒА академигі, химия ғылымдарының докторы, профессор Тоқмурзин Қыдырма Хамитұлының 80 жылдығына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, 30 наурыз, 2018 жыл, 23-25 бет.
  2. Әртүрлі ластағыштардан су жүйелерін тазалау үшін қолданылатын технологияларға шолу печатные «ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫҢ ЗАМАНАУИ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ» атты ҚР ҰҒА академигі, химия ғылымдарының докторы, профессор Тоқмурзин Қыдырма Хамитұлының 80 жылдығына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, 30 наурыз, 2018 жыл, 103-106 бет.
  3. ХV Международной научно-практической конференции «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA» «Жаңартылған білім беру мазмұны аясында химиялық есептер және қолдану әдістері бойынша зерттеу» 2021г Темирбекова Н.Г., Нурмуханбетова Н.Н., Махмутова А.Д., Казкенова Г.Т., Бакытжанова А.Н. (Web of Science).
  4. А. А. Ескендирова, Н.Н. Нурмуханбетова, А.Н. Бакытжанова, С.К. Маханова, Г.Т. Казкенова. «Научно-методические особенности разработки квантованных учебных текстов и внедрение их в процесс преподавания химических дисциплин» Ш.Уәлиханов ат.КУ Хабаршысы - Вестник КУ им.Ш.Уалиханова -Sh.Ualikhanov Kokshetau University №4/2021 , Жаратылыстану ғылымдары сериясы - Серия Естественные науки - Natural sciences series 2021г, 30 стр.
  5. Международной научно-практической конференции «Шоқан оқулары-26: Векторы развития науки Казахстана в контексте взаимодействия с регионом», посвященной 60-летию Кокшетауского университета им.Ш.Уалиханова. Том1. «БАЛАЛАР УНИВЕРСИТЕТІ: ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ПРАКТИКА» СЕКЦИЯСЫ СЕКЦИЯ «ДЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» SECTION "CHILDREN'S UNIVERSITY: THEORY AND PRACTICE". ҒЫЛЫМ НӘРІ – ІЗДЕНІСТЕ THE WAY TO SCIENCE - THROUGH SEARCH ПУТЬ К НАУКЕ – ЧЕРЕЗ ПОИСК Таласбеков Султан Мұхтарұлы, Нурмуханбетова Нургуль Нуркеновна, Сабитов Аят Саматович, Бақытжанова Альфия Нұрланқызы «Ш. Уалиханов атындағы Көкшетау Университеті» КеАҚ, Көкшетау қ. 336 стр., 2022г.
  6. Бакытжанова А. Н., Нурмуханбетова Н. Н., Казкенова Г. Т. (Көкшетау қ) Сары ірімшік өндіру технологиясын және сапасын сараптау. Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің 60 жылдығына арналған "Шоқан оқулары-26: Аймақпен өзара әрекеттесу мәнмәтініндегі Қазақстан ғылымының даму векторлары" атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. УДК/ББК 637. САРЫ ІРІМШІК ӨНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖӘНЕ САПАСЫН САРАПТАУ. ТОМ 2. 2022г 102 стр.