Университетте қосымша оқу қажеттіліктерін қанағаттандыру, академиялық берешекті немесе оқу жоспарларындағы айырмашылықты жою, оқу пәндерін зерделеу және студенттердің өз ЖОО-да міндетті түрде қайта есептей отырып, басқа жоғары оқу орындарында кредиттерді игеруі, үлгерімнің орташа балын (GPA) арттыру үшін жазғы семестрді (бітіру курсын қоспағанда) енгізуге жол беріледі.Емтиханды "қанағаттанарлықсыз" бағадан оң бағаға қайта тапсыру үшін білім алушы келесі академиялық кезеңде немесе жазғы семестрде осы пән бойынша жұмыс оқу жоспарында көзделген оқу сабақтарының барлық түрлеріне қайта қатысады, рұқсат алады және қорытынды бақылауды тапсырады.


"Қазақстан тарихы" мемлекеттік емтиханы бойынша академиялық берешегі бар білім алушылар жазғы семестрде оқу сабақтарының барлық түрлеріне қайта қатысады, ағымдағы бақылау талаптарын орындайды, мемлекеттік емтихан комиссиясының жұмысы кезеңінде рұқсат алады және емтиханды қайта тапсырады.Жазғы семестрге рұқсат алу үшін білім алушы жазғы аралық аттестаттау аяқталғаннан кейін деканатта жазғы семестрге қатысу ниеті туралы белгіленген үлгідегі өтініш бланкісін толтырады. Толтырылған өтініш нысаны факультет деканымен келісіледі. Білім алушы ынтымақтастық туралы шарт жасалған банк бөлімшесінде жазғы семестрге ақы төлеуді жүзеге асырады. Өтінішпен және төлем туралы түбіртектің түпнұсқасымен білім алушы университеттің бухгалтериясына жүгінеді, онда бухгалтер өтініште белгі қояды. Өтініш жазғы аралық аттестаттау аяқталғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде диспетчерлік Бөлімге тапсырылады


Білім алушыға оқытушыны таңдау құқығы беріледі. Бұл ретте Теориялық оқыту (күзгі/көктемгі семестр) барысында берешекте тәртіп жүргізген оқытушылардың сабақтар өткізуіне жол берілмейді. Пән бойынша бақылаудың қорытынды нысанын Жазғы семестр ішінде осы пән бойынша оқу сабақтарын өткізген оқытушы жүзеге асырады.Емтихандар Теориялық оқу курсын аяқтағаннан кейін жазғы семестрдің соңғы аптасында соңғы үш күн ішінде өткізіледі. Жазғы семестр кезеңінде оқыған пәндер бойынша емтихандарды қайта тапсыруға жол берілмейді.Жазғы семестр кезеңінде игерілген мамандықтың оқу жоспарының пәндері бойынша емтихандардың нәтижелері бойынша ағымдағы оқу жылының ауысу балы (GРА) қайта есептеледі.Төмен ауысу баллы (GРА), жазғы семестрдің қанағаттанарлықсыз нәтижелері және аралық аттестаттау кезінде білім алушыларға қайта оқуға құқық беріледі.Қанағаттанарлықсыз баға алған және Жазғы семестр нәтижелері бойынша ауысу құқығын алмаған білім алушылар мемлекеттік білім беру гранттарынан айырылады.

Жазғы семестр аяқталғаннан кейін деканат әрбір білім алушының GРА-ны айқындайды және оларды курстан курсқа ауыстыру туралы бұйрық шығарады.