Докторантура - жоғары оқу орнынан кейінгі білім, оның білім беру бағдарламалары философия докторы (PhD) дәрежесін бере отырып, ғылыми, педагогикалық және (немесе)кәсіби қызмет үшін кадрлар даярлауға бағытталған

Әңгімелесу өткізу кестесі

Өтініштерді қабылдау мерзімі:

Шілде 3, 2023 - Там. 3, 2023

Тестілеуді өткізу мерзімі:

Там. 4, 2023 - Там. 20, 2023

Қабылдау сұрақтары бойынша кеңес беру:

+77162721112

Докторантура бағдарламалары

Бағдарламаларды қарау

 • Еркін нысандағы өтініш
 • Білім туралы құжат (түпнұсқа + көшірме)
 • Жеке куәліктің көшірмесі (өзімен бірге түпнұсқасы болуы керек)
 • ҰТО берген мемлекеттік тіл бойынша емтихан тапсыру туралы ресми сертификат (ҚАЗТЕСТ)
 • Шет тілін меңгергенін растайтын Сертификат (ағылшын, неміс, француз)
 • Соңғы 3 күнтізбелік жылдағы ғылыми жарияланымдардың тізімі, зерттеу жүргізу жоспары
 • 6 сурет 3×4
 • №075-У нысаны бойынша медициналық анықтама
 • Кадрларды есепке алу жөніндегі жеке парақ және еңбек қызметін растайтын құжат
 • Байланыстырғыш-1 дана.
 • Конверт А5-1 дана.

Докторантураға түсушілер шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификаттар ұсынады:

Ағылшын тілі

IELTS Academic

Шекті балл: кемінде 5.5

TOEFL IBT

Шекті балл: кемінде 46

TOEFL PBT

Шекті балл: кемінде 453

Неміс тілі

DSH

B2 Деңгейі

TestDaF-Prufung

B2 Деңгейі

Француз тілі

TFI

Оқу және тыңдау секциялары бойынша B2 деңгейінен төмен емес

DELF

B2 Деңгейі

DALF

B2 Деңгейі

TCF

Кемінде 50 балл

Вступительный экзамен по группам образовательных программ докторантуры проводится университетом самостоятельно.

На период проведения вступительных экзаменов в докторантуру – в ВУЗе создаются экзаменационные комиссии по группам образовательных программ.

Экзаменационные комиссии по группам образовательных программ формируются из числа профессорско-преподавательского состава ВУЗа, сотрудников ВУЗов и научных организаций, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук или степень доктора философии (PhD) по соответствующему профилю.

На обучение по образовательному заказу на конкурсной основе зачисляются лица, набравшие наивысшие баллы по комплексному тестированию и (или) сумме вступительных экзаменов: не менее 100 баллов
Зачисление в число докторантов осуществляется приемной комиссией ВУЗа по итогам вступительного экзамена по группам образовательных программ докторантуры и сертификата, подтверждающего владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком.

При зачислении в ВУЗ докторанты самостоятельно выбирают образовательную программу из соответствующей группы образовательных программ.

Зачисление лиц на целевую подготовку докторов философии (PhD) по государственному образовательному заказу осуществляется на конкурсной основе.