Тіркеу кеңсесі 2011 жылы кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың өзекті қағидаларына (ҚР Білім және ғылым министрінің 20.04.2011 жылғы №152 бұйрығымен бекітілген) сәйкес оқу-әдістемелік орталықты қайта ұйымдастыру жолымен құрылды.

Тіркеу кеңсесі - білім алушының оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын тіркеумен айналысатын және білімді бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыруды және оның академиялық рейтингін есептеуді қамтамасыз ететін академиялық қызмет. Тіркеу кеңсесі кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыруға, білім алушылардың білім сапасын бақылауға, білім алушылар контингентінің қозғалысын есепке алуға және статистикалық есептілікті дайындауға арналған.

Тіркеу кеңсесі келесі функцияларды орындайды:

білім алушылардың жеке жоспарларын қалыптастыру;

оқыту траекториясын таңдауға және оқу кезеңінде білім беру траекториясын игеруге жәрдемдесу;

транскриптте көрсетілетін барлық оқу кезеңі ішінде білім алушылардың оқу жетістіктерінің тарихын жүргізу;

аралық аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу, білім алушылардың академиялық рейтингін есептеу (көшіру GPA жылдық тіркеушісі);

білім алушыларды тестілеуден өткізуді ұйымдастыру;- білім алушылар қозғалысының бұйрықтарын дайындау және бекіту;

жоғалған дипломдар мен қосымшалардың телнұсқаларын, оқу орнынан анықтамаларды, транскриптерді беру;

барлық факультеттер үшін академиялық жазбаларды құрастыру процесін басқару, бағалау саясатын үйлестіру;

университетте білім алушылар контингентінің қозғалысын тіркеу және есепке алу; білім алушылар контингентінің үлгерімі мен қозғалысы бойынша мемлекеттік есептілік нысандарын толтыру (3 НК);

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босатылған білім беру гранттарын, ҚР Президенті тағайындаған стипендияны беру жөніндегі құжаттарды дайындауға жәрдемдесу;

ҰБДҚ АЖ-да білім алушылардың барлық көрсеткіштерін толтыру;

ҚР БҒМ бос білім беру гранттарын беру және академиялық анықтамалар беру бойынша конкурсқа үміткер студенттердің өтініштерін беру кезінде университетте енгізілген автоматтандырылған ақпараттық жүйемен тығыз жұмыс істеу;

электрондық ақпарат тасығыштарға ауыстыру арқылы қағаз ақпарат тасығыштардың санын барынша қысқарту;

университеттің оқу-әдістемелік қызметінің барлық позициялары бойынша ақпараттық базаны үздіксіз кеңейту және жетілдіру;

ЖОО-да білім беру қызметтерін көрсетуді жақсартуға жәрдемдесу.