Маймакова Диана Байзоллаевна

Маймакова Диана Байзоллаевна

Дәріскер


E-mail: Білімі

2007-2011 – 050113 - «Биология» мамандығыбойынша биология бакалавры, Ш.Уәлиханов ат.Көкшетау мемлекеттік университеті;

2012-2014 – 6М060700 – «Биология» мамандығыбойынша жаратылыс ғылымы магистрі, Ш.Уәлихановат. Көкшетау мемлекеттік университеті;

Негізгі оқытатын пәндері

Зоология, микробиология

Ғылыми бағыты


Тұрақты дамудағы микроорганизмдердің рөліМарапаттар


"5В011300-Биология"мамандығы бойынша жоғары оқуорындары студенттерінің ғылыми-зерттеужұмыстарының республикалық конкурсынажетекшілік еткені үшін ҚР БҒМ К.Шәмшидиноваданалғыс хат.


Еңбектер саны

19 (15 – статья; 1 – оқу құралы; 3 – оқу - әдістемеліккешені;)


Соңғы 5 жылдағы (2017-2022 жж.) негізгі ғылыми жарияланымдар


  1. Маймакова Д.Б., Өнерхан Г., Кажибаева А.Е.Үлкен шабақты көлін альгологиялықтұрғыда зерттеудің өзектілігі// "Уәлиханов оқулары-22" халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары.- Көкшетау.-2018.- 4 том.- С. 348-351
  2. Маймакова Д.Б., Кажибаева А.Е. Судың гидрохимиялық құрамын анықтау Судыңгидрохимиялық құрамын анықтау // XVI Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияматериалдары. Шеффилд-2020. – 11 том. - 7-12 б.
  3. Маймакова Д.Б., Шарипов Б.О., Кажибаеа А.Е. Қазақстан жерін биологиялық қауіптенқорғау // XVI Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.Премышль-2020. – Том – 4. - 3-8 б.
  4. Шакиржанова И.С., Маймакова Д.Б., Кажибаева А,Е Қашықтықтан оқытудың білімберу жүйесіндегі рөлі// XVII Халықаралық ғылыми-практикалық конференция "еуропалықғылымның өзекті жетістіктері – 2021" ПЕДАГОГИКА. Оқытудың заманауи әдістері.
  5. Ахметова Н.П., Хамитова Г.Ж., Шакиржанова И.С., Маймакова Д.Б. Мектепбиологиясы бойынша элективті сабақтарды ұйымдастыру әдістері // Войцех гурскийдіңполяк ғылыми журналы 9, Варшава, Польша, 00-033 №41 33-37 ББ
  6. Дурмекбаева Ш.Н., Шамшуалиева Э.К. , Маймакова Д.Б. Цирконның әсерінебайланысты Dolicho жапырағының анатомиялық құрылысын зерттеу // XVII Халықаралықғылыми-практикалық конференция материалдары еуропалық ғылымның соңғыжетістіктері-20214 том . 9-12 бет.
  7. Ахметова Н.П., Сокова О.Т., Шакиржанова И.С., Маймакова Д.Б. «Биологиясабақтарында тест әдісін қолдану және оның ерекшеліктері». Ш.Уәлиханов атындағыКөкшетау университетінің 60 жылдығына арналған "Шоқан оқулары-26: Аймақпен өзараәрекеттесу мәнмәтініндегі Қазақстан ғылымының даму векторлары" атты халықаралықғылыми-практикалық конференция "Жаратылыстану ғылымдары" секциясы. Т-1. -Көкшетау. 2022. –Б.378-382.
  8. Ахметова Н.П., Сокова О.Т., Шакиржанова И.С., Маймакова Д.Б. Биологиясабақтарында тест әдісін қолдану және оның ерекшеліктері // Ш.Уәлиханов атындағыКөкшетау университетінің 60 жылдығына арналған "Шоқан оқулары-26: Аймақпен өзараәрекеттесу мәнмәтініндегі Қазақстан ғылымының даму векторлары" атты халықаралықғылыми-практикалық конференция "Жаратылыстану ғылымдары" секциясы. Т-1. -Көкшетау. 2022. –Б.378-382. ISBN 978-601-261-460-2
  9. Шакиржанова И.С., Маймакова Д.Б., Шарипов Б.О. Жанасу механизмі бойыншазоонозды микроорганизмдердің таралуы // Гуманитарлық және жаратылыстануғылымдарының Халықаралық журналы №9-1 (72), 53-56 Б