Шунекеева Алма Айткожаевна

Шунекеева Алма Айткожаевна

Ассистент-профессор


E-mail: Білімі

2002-2007, Ш.Уәлиханов атындағы КМУ, "Астық өңдеу және нан пісіру өндірісінің технологиясы" (инженер-технолог).

2012-2014, Ш .Уәлиханов атындағы КМУ, 6М073100 "Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі" (Техника ғылымдарының магистрі).

2017-2020-докторантура, Алматы технологиялық университеті, мамандығы"6d072700-Азық-түлік өнімдерінің технологиясы".

Негізгі оқытатын пәндері

Астық және қайта өңдеу өнімдерінің микробиологиясы, астықты қайта өңдеу кәсіпорындарында еңбекті қорғау, элеваторлар мен астық қабылдау кәсіпорындарын жобалау, астықты қайта өңдеу кәсіпорындарының арнайы технологиялары, астықты кептіру және сақтау технологиясы, элеватор өнеркәсібінің технологиясы, Астықты қайта өңдеу кәсіпорындарының тасымалдау машиналары мен механизмдері, астықты қайта өңдеу кәсіпорындарының электр жабдығы, тамақ өндірістерінің процестері мен аппараттары, астықтан сыра мен спиртті алудың қазіргі заманғы технологиялары, диірмендердің, жарма зауыттары мен құрама жем зауыттарының технологиялық жабдықтары; нан, ұннан жасалған кондитерлік және макарон өнімдерінің технологиясы және т. б.

Ғылыми бағыты

Тамақ өнеркәсібі, сүт саласы, тамақ қауіпсіздігі

Ғылыми және қоғамдық қызметтің қысқаша аннотациясы

18.11.2020 бастап - Ақмола облысы білім басқармасы Қамқоршылық кеңесінің мүшесі.

Еңбектер саны

ҚР 2 патенті, 2 оқу құралы; 1 ПОӘК; Scopus базасындағы 2 мақала (25 процентильден артық); КОКСОН ұсынған журналдар тізіміне кіретін журналдарда 3 мақала; РҒДИ-ға енгізілген 11 жарияланымдар; сондай-ақ түрлі отандық және халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларға қатысу және жарияланымдар.

-

 • Шунекеева А.А., Узбергенова С.Ж. Зерно: производство, хранение, реализация. Учебное пособие: Кокшетау: КУ, 2021.- 160 стр.
 • Шунекеева А.А., Жакупов М.М. Арнайы технологиялары. Оқу құралы: КУ. Көкшетау, 2022. – 77 б.

Соңғы 5 жылдағы (2017-2022 жж.) негізгі ғылыми жарияланымдар (Интернет желісінде жарияланым орналасқан журналдың бастапқы сайтындағы веб-беттің URL-мекенжайын немесе оның Digital Object Identifier (DOI) келтіру).

 • Алимарданова М.К., Майоров А.А., Шунекеева А.А.. Возможность использования растительного сырья в молочных напитках. «Наука. Образование. Молодежь». Материалы Республиканской научно-практической конференции молодых ученых. (25-26 апреля 2019 года). - Алматы, 2019. -362 с. С. 63-65.
 • Алимарданова М.К., Майоров А.А., Шунекеева А.А.. Исследование качества кисломолочных напитков в торгово-розничных сетях городов Барнаула, Алматы и Кокшетау. Сборник материалов XVI Международной научно-практической конференции. Пища. Экология. Качество [Текст]: сборник статей в 2 т. Том 1 / отв. за выпуск: О.К. Мотовилов, О.А. Высоцкая. К.Н. Нициевская. Л.П. Хлебова. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. 2019.-456 с. ISBN 978-5-7604-2382-6. С.55-59.
 • Алимарданова М.К., Майоров А.А., Шунекеева А.А.. Молочная продуктивность коз зааненской породы. Сборник материалов XVI Международной научно-практической конференции. Пища. Экология. Качество [Текст]: сборник статей в 2 т. Том 1 / отв. за выпуск: О.К. Мотовилов, О.А. Высоцкая. К.Н. Нициевская. Л.П. Хлебова. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. 2019.-456 с. ISBN 978-5-7604-2382-6. С.59-61.
 • Шунекеева А.А.. Органолептические и физико-химические показатели кисломолочных напитков из козьего молока. Сборник материалов XVI Международной научно-практической конференции. Пища. Экология. Качество [Текст]: сборник статей в 2 т. Том 2 / отв. за выпуск: О.К. Мотовилов, О.А. Высоцкая, К.Н. Нициевская, Л.П. Хлебова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2019. – 412 с. ISBN 978-5-7604-2383-3. С. 382-385.
 • Шунекеева А.А.. Изучение физико-химических показателей кисломолочного напитка из козьего молока. Безопасность и качество товаров: Материалы ΧIII Международной научно-практической конференции. / Под ред. С.А. Богатырева – Саратов: ООО "ЦеСАин", 2019. – 307 с. ISBN 978-5-6043253-3-9. С. 285-295.
 • Алимарданова М.К., Майоров А.А., Шунекеева А.А.. Prospects of expansion of the product range at the dairy enterprise. Тағам, жеңіл өнеркәсіптері мен қонақжайлылық индустриясының инновациялық дамуы = Innovative Development of Food, Light and Hospitality Industry = Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства»: халықар. ғыл. тәжіриб. конф. материалдары (24-25 қазан 2019 жыл) - Алматы: АТУ, 2019. -388 б. С.87-89.
 • Shunekeyeva A. А., Alimardanova M.K., Majorov A. A., Loskutova G. A., Uzbergenova S. Zh., Mukanova M. Zh. Prospects for the development of the dairy industry through the production of goat milk. The 6th International youth conference “Perspectives of science and education” (November 10, 2019) SLOVO\WORD, New York, USA. 2019. 180 p. 88-91 p.
 • Нуралы А.М., Акназаров С.Х., Алимарданова M.К., Амзеева У.М., Азаткызы С., Бакиева В.М., Шунекеева А. Разработка технологии функционального кисломолочного продукта с использованием энтеросорбирующих пищевых волокон. Новости науки Казахстана. № 4 (142). 2019г. с 154-160.
 • М.К. Алимарданова, А.А. Майоров, А.А. Шунекеева. Определение аминокислот в айране из козьего молока. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Состояние и перспективы развития наилучших доступных технологий специализированных продуктов питания", 30 мая 2019 года [Электронный ресурс]: материалы Всероссийской научно-практической конференции (30 мая 2019 года)/ Ом. гос. аграр. ун-т.- Электрон. дан. - Омск: ФГБОУ ВО ОмГАУ,2019. 459 с. 198-201 с.
 • Алимарданова М.К., Майоров А.А., Лоскутова Г.А., Шунекеева А.А.. Исследование жирнокислотного состава айрана из козьего молока. Вестник ГУ имени Шакарима города Семей. №2 (90) 2020. С. 7-10
 • Патент РК 4956. Способ производства кисломолочного напитка аналога айрана из козьего молока. Опубл. 24.01.2020., бюл. №20.
 • Патент РК 4965. Способ производства национального молочно-злакового напитка. Опубл. 24.01.2020., бюл. №20
 • Шунекеева А.А., Алимарданова М.К., Майоров А.А..Определение структурно-механических свойств кисломолочных напитков из козьего молока с наполнителями. Научный журнал «Механика и технологии». № 3 (69) 2020. С. 100-105. ISSN 2308-9865
 • Shunekeyeva A. А. Nutritional properties of fermented milk products from goat's milk. Научный журнал «Механика и технологии». № 3 (69) 2020. С.112-118. ISSN 2308-9865
 • Research of preferences of consumers of dairy products in the Akmola region. Eurasia J Biosci 14.(2020). Р. 6687-6690.
 • Shunekeyeva, А. А., Alimardanova, M. K., & Majorov, A. A. (2021). Fruit-berry fillers in the production of kazakh national fermented milk drinks. Series chemistry and technology, 139–146. doi:10.32014/2021.2518-1491.18.
 • Shunekeyeva, A. A. (2021). Influence of Starter Cultures' Type on the Microbiological, Rheological and Sensory Properties of Ayran Samples from Goat's Milk. OnLine Journal of Biological Sciences, 21(1), 154-160. https://doi.org/10.3844/ojbsci.2021.154.160 Quartile -3, Percentile -36, CiteScore-0.7
 • Shunekeyeva, А. А., Alimardanova, M. K., Majorov, A. A., Yeszhanov, G. S., & Koltyugina, O. V. (2021). IMPROVING SENSORY AND QUALITY PROPERTIES OF YOGURTS FROM GOAT’S MILK. SERIES CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 2(446), 120–127. doi:10.32014/2021.2518-1491.36
 • Shunekeyeva, A. A., Alimardanova, M. & Majorov, А. A. (2021). Chemical Composition, Texture and Sensory Evaluation of Yogurts Supplemented with Amaranth Flour. American Journal of Animal and Veterinary Sciences, 16(2), 136-143. https://doi.org/10.3844/ajavsp.2021.136.143
 • Алимарданова, М. К. Моделирование рецептуры кисломолочных напитков на основе козьего молока / М. К. Алимарданова, А. А. Майоров, А. А. Шунекеева // Промышленность и сельское хозяйство. – 2021. – № 6(35). – С. 13-20. – EDN HZDTBO.
 • Алимарданова, М. К. Исследование и подбор растительных компонентов для кисломолочных напитков из козьего молока / М. К. Алимарданова, А. А. Майоров, А. А. Шунекеева // Промышленность и сельское хозяйство. – 2021. – № 6(35). – С. 6-12. – EDN VVRCQP.
 • Alimardanova, M., & Shunekeyeva, A. (2022). Comparative characteristics of goat milk products in farms of Akmola and North Kazakhstan regions. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 16, 750–764. https://doi.org/10.5219/179

Хирш Индексі (Scopus, WoS)

h-index = 1 (Scopus)

Scopus Author ID

57223632541

ResearcherID

AAZ-2645-2020

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-0027-8910